Privatlivspolitik for patienter

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken hænger på væggen i venteværelset og fremgår virksomhedens hjemmeside: www.4800psykiatri.dk

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Sydhavsøernes Psykiatri, CVR 39583054 en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Sydhavsøernes Psykiatri behandler, bruger og videre giver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Sydhavsøernes Psykiatri indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og soci ale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanning svar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.  • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sy gehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk  hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til syste mer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, stands ning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af compu tersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer  og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af  inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndighede
  • Håndtering af tvister med  registrerede og tredjeparter. o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke  forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os  personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle  tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af  dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til  et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske  Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale  myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt her til ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen visningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre gives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse  tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almin delige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),  mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af da tabeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om  sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sund hedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives  efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.  • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til  regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og  sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sund hedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler sær ligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslo vens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata baser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som pati ent.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes  til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens  kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående sam tykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke  efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø rende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter  reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde  samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse  af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os vores databehandlere er p.t.:

Aver & Lauritzen
Løvparken 20
4000 Roskilde
Tlf. 46324638

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formal. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatnings sag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:
Adresseoplysninger på klinikken:

Katinka Moltke, speciallæge i psykiatri
Sydhavsøernes Psykiatri
Toldbodgade 29
4800 Nykøbing F

kontakt@4800psykiatri.dk
www.4800psykiatri.dk

Dato 1.maj 2021

Toldbodgade 29

4800 Nykøbing F

+45 77 99 48 00

Tidsbestilling

Hverdage 8.30-14.00

Telefontid

Sydhavsøernes Psykiatri
Toldbodgade 29, 4800 Nykøbing F